01 આજીવન સભ્ય થવા માટેનું ફોર્મ   

02 શ્રીમાળી સોની બહેનોને રાહત મેળવવા માટેનું  ફોર્મ   

03 શ્રીમાળી સોની પુરૂષોને રાહત મેળવવા માટેનું  ફોર્મ  

04 શ્રીમાળી સોની જ્ઞાતિજનને તબીબી રાહત મેળવવા માટેનું ફોર્મ 

05 શ્રીમાળી સોની જ્ઞાતિજનને કેન્સરના રોગોમાં તબીબી રાહત મેળવવા માટેનું ફોર્મ

06 ઉચ્ચશિક્ષણ સહાયક રીઝર્વ ફંડ અન્વયે શિષ્યવૃતિનું ફોર્મ  

“ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રોત્સાહન – ઉચ્ચ શિક્ષણ સહાય તથા વિદ્યાર્થીઓ માટે સુવર્ણ ચંદ્રક સમિતિ’’

કન્વીનર શ્રી કનુભાઇ મણીલાલ સોની

૧૩,નવદીપ સોસાયટી, ગોકુળ નગર.

હિંમતનગર.

મો.: ૯૮૭૯૫ ૩૪૮૭૫

07 કિશોરો કે યુવાનો માટે શિષ્યવૃતિનું ફોર્મ   

‘‘વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃતિ’’ (સ્વ.છ.દ.સ્મારક નિધિ સમિતિ )

કન્વીનર શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર મણીલાલ ઉંડવીયા ( પાલીતાણાવાળા)

દુકાન નં.૪, જૈન દેરાસર નીચે,વોરા બજાર, વોરા બજાર ચોકમાં.

ભાવનગર  : ૩૬૪૦૦૧

મો.: ૯૪૨૬૯ ૯૩૭૮૧

08 ઉચ્ચ અને વ્યવસાયિક શિક્ષણ લેતી કન્યાઓને અપાતા અનુદાન માટે અરજી ફોર્મ

(સ્વ.છ.દ.સ્મારક નિધિ સમિતિ )

“કન્યા શિષ્યવૃતિ “

કન્વીનર શ્રી કનૈયાલાલ હિંમતલાલ ધોળકીયા

અલંકાર જવેલર્સ ,ઝવેરી બજાર ,પારેખ ચકલા પોળ,

પોરબંદર : ૩૬૦૫૭૫

09 વ્યવસાયિક તાલીમ યોજના હેઠળ સીવવાનો સંચો મેળવવા માટેનું ફોર્મ

(સ્વ.છ.દ.સ્મારક નિધિ સમિતિ : સંચા માટે  )

કન્વીનર શ્રી ભરતભાઇ રણછોડભાઇ સોની

૮૧,સુરસંગમ, રાધેશ્યામ સોસાયટી, જમાલપોર રોડ,ગણદેવી રોડ.

નવસારી :

મો.: ૯૮૨૫૦ ૫૯૯૨૨

10 ઉચ્ચશિક્ષણ પ્રોત્સાહન યોજના માટેનું ફોર્મ

11 વિદેશ માટે – ઉચ્ચશિક્ષણ સહાયક રીઝર્વ ફંડ ફોર્મ   

12 આદર્શ લગ્ન રીઝર્વ ફંડ અન્વયે ભરવાનું ફોર્મ  

13 શ્રીમાળી સોની છાત્રાલય પ્રવેશ-પત્ર  ફોર્મ – વાડજ અમદાવાદ

14 છાત્રાલય ફ્રીશીપ યોજના અંગેનું 

15 શ્રીમાળી સોની જાગૃતિના ગ્રાહકના સરનામાં ફેરફાર કરવાની અરજી ફોર્મ

16 સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર – પાટણ – ફોર્મ

17 સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર – નડીયાદ – ફોર્મ

18 શ્રીમાળી સદન રાજકોટ – ફોર્મ