ગુજરાત મહાસમિતિ સભ્યો

બેઠકનું નામ મહાસમિતિ સભ્યનું નામ બેઠકમાં સમાવિષ્ટ થતો વિસ્તાર ફોનનં./મો.નંબર
અમદાવાદ- શહેર શ્રી દેવાંગભાઇ નટવરલાલ ચોક્સી અમદાવાદ- શહેર ૯૮૨૪૦૯૩૫૩૭
અમદાવાદ- શહેર શ્રી મિહીર સુશીલકુમાર સૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૩૭૬૩૫૦૩૨૫
અમદાવાદ- શહેર શ્રીદિલીપકુમારમણીલાલસૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૪૦૯૦૫૫૭૧૭
અમદાવાદ- શહેર શ્રી ધીરજકુમાર ભૉગીલાલ સૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૮૨૫૩૩૪૭૫૩
અમદાવાદ- શહેર શ્રી કાર્તિકભાઇ ગુણવંતભાઇ પાસાવાલા અમદાવાદ- શહેર ૯૮૭૯૦૦૦૩૮૪
અમદાવાદ- શહેર શ્રી નીલેષભાઇ રમણલાલ સૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૮૨૫૩૩૨૭૮૦
અમદાવાદ- શહેર શ્રી કીરીટકુમાર હરગૉવનદાસ સૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૮૯૮૪૯૪૨૨૭
અમદાવાદ- શહેર શ્રી રૉહીતકુમાર નવનીતલાલ પાટડિયા અમદાવાદ- શહેર ૯૮૨૪૦૭૩૨૧૭
અમદાવાદ- શહેર શ્રીમતી રેખાબેન પીયુષભાઇ મીનાવાલા અમદાવાદ- શહેર ૯૪૦૯૨૬૧૪૦૦
અમદાવાદ- શહેર શ્રી રાકેશકુમાર અરવિંદકુમાર ચોક્સી અમદાવાદ- શહેર ૮૪૦૧૯૮૧૫૫૧
અમદાવાદ- શહેર શ્રી ભરતકુમાર જયંતિલાલ સૉની અમદાવાદ- શહેર ૯૮૨૪૫૪૨૭૭૪
અમદાવાદ- શહેર શ્રીમતી શૉભનાબેન લલીતભાઇ પાટડિયા અમદાવાદ- શહેર ૯૨૭૫૧૫૮૦૭૨
અમરેલી- બેઠક શ્રી નવનીતરાય હરીલાલ રાજપરા અમરેલી,લીલીયા,લાઠી,બાબરા,બગસરા,કુકાવાવ અને વડિયા તાલુકાઓ ૯૪૨૬૯૬૧૦૬૧
ભરૂચ- બેઠક શ્રી પ્રવિણભાઇ વાલજીભાઇ ચૉક્સી ભરૂચ અને નર્મદા જીલ્લાઓ ૯૮૨૪૧૧૨૭૭૭
ભાવનગર-બેઠક શ્રી જયેન્દ્રભાઇ જગજીવનદાસ ધૉળકિયા ભાવનગર શહેર ૯૮૨૪૨૫૫૧૫૨
ભાવનગર-બેઠક શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર મણિલાલ ઉંડવિયા ભાવનગર શહેર ૯૪૨૬૯૯૩૭૮૧
ભુજ-કચ્છ બેઠક શ્રી અશૉકભાઇ પુરૂષૉત્તમભાઇ ઝવેરી ભુજ અને નખત્રાણા તાલુકાઓ ૯૮૨૪૨૨૨૮૪૪
ભુજ-કચ્છ-મહિલા અનામત શ્રીમતી ભાવનાબેન અશૉકભાઇ ઝવેરી ભુજ અને નખત્રાણા તાલુકાઓ ૭૮૭૮૦૪૬૩૮૨
બૉડેલી-ડભોઇ બેઠક શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ નગીનદાસ સૉની ડભોઇ,કરજણ,કવાંટ,શીનોર,જેતપુર-પાવી અને છોટાઉદેપુર તાલુકાઓ ૯૮૨૫૭૦૫૮૬૦
બૉરસદ-પેટલાદ શ્રી અશૉકભાઇ લલીતચંદ્ર રાણપુરા પેટલાદ,ખંભાત,તારાપુર,સોજીત્રા,બોરસદ અને આંકલાવ તાલુકાઓ ૯૪૦૮૪૭૧૩૧૭
ચૉટીલા-સાયલા બેઠક શ્રી રાજેશકુમાર રમણીકલાલ સૉની સાયલા,ચોટીલા અને મુળી તાલુકાઓ ૯૮૨૫૨૯૦૩૩૯
દહેગામ-કલોલ બેઠક શ્રી ભદ્રેશભાઇ કાળીદાસ સૉની ગાંધીનગર જીલ્લો ૯૪૨૭૭૧૧૮૦૫
દેવગઢબારીયા-દાહોદ બેઠક શ્રી રશ્મીકાંત રસીકલાલ સૉની દાહોદ જીલ્લો ૯૪૨૮૫૪૩૯૯૯
દેવગઢબારીયા-મહિલા અનામત શ્રીમતી સ્મિતાબેન ક્રુષ્ણકાંત સૉની દાહોદ જીલ્લો ૯૪૨૭૦૭૭૬૦૨
ધંધુકા-બેઠક શ્રી જગદીશભાઇ પ્રભુદાસ સૉની ધંધુકા,રાણપુર અને બરવાળા તાલુકાઓ ૯૯૭૯૮૫૯૫૮૮
ધૉળકા-બાવળા બેઠક શ્રી ગૌરાંગકુમાર નટવરલાલ સૉની બાવળા,ધોળકા,દસ્ક્રોઇ અને સિટી તાલુકાઓ ૯૮૭૯૫૨૭૨૪૧
ધ્રૉલ-મહિલા અનામત શ્રીમતી પદમાબેન કેતનભાઇ આદેશરા ધ્રોલ,જોડિયા અને જામનગર તાલુકાઓ ૯૪૨૯૨૯૫૨૫૫
ધ્રૉલ-બેઠક શ્રી પ્રકાશચંદ્ર પ્રાણજીવનભાઇ આડેશરા ધ્રોલ,જોડિયા અને જામનગર તાલુકાઓ ૯૮૨૫૬૪૩૫૮૩
દીવ- વેરાવળ બેઠક શ્રી દિલીપભાઇ સૉમચંદભાઇ પટ્ટણી જુનાગઢ જીલ્લો ૯૪૨૭૪૫૭૯૨૪
ગાંધીધામ- માંડવી બેઠક શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ હરવદનભાઇ પાટડીયા માંડવી,મુન્દ્રા,ગાંધીધામ,લખપત અને અબડાસા તાલુકાઓ ૯૪૦૯૨૪૦૧૩૮
ગાંધીનગર-બેઠક શ્રી ભરતકુમાર વાડીલાલ સૉની ગાંધીનગર શહેર ૯૮૭૯૮૨૦૧૯૦
ગૉધરા- પંચમહાલ જીલ્લો શ્રી હરીશકુમાર વાડીલાલ સૉની ગોધરા શહેર ૯૨૨૮૧૭૯૫૧૬
ગૉધરા-મહિલા અનામત શ્રીમતી ઉર્વશીબેન સુરેશભાઇ સૉની ગોધરા શહેર ૯૩૨૮૨૯૫૮૦૩
ગૉંડલ બેઠક શ્રી પ્રવિણભાઇ શાંતિલાલ જડીયા ગોંડલ શહેર ૯૮૨૫૨૧૬૪૩૪
હળવદ-ધાંગધ્રા બેઠક શ્રી હર્ષદભાઇ શાંતિલાલ પાટડિયા ધાંગધ્રા અને હળવદ તાલુકાઓ ૯૮૭૯૨૭૬૬૦૮
હારીજ-બેઠક શ્રી નવીનભાઇ જમનાદાસ સૉની હારીજ શહેર ૯૪૦૮૩૯૨૫૧૫
ઇડર-બેઠક શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ચંદુલાલ સૉની ઇડર શહેર ૯૮૨૫૩૫૯૪૮૦
જામખંભાળીયા-બેઠક શ્રી અશ્વીનકુમાર નરૉત્તમદાસ ચૉક્સી જામખંભાળીયા શહેર ૯૮૨૪૮૯૭૯૭૫
જામનગર- બેઠક શ્રી ચંદ્રકાંતભાઇ તુલસીદાસ આદેશરા જામનગર શહેર ૯૮૨૪૨૮૩૮૫૫
જામનગર- બેઠક શ્રી ચત્રભુજભાઇ લક્ષ્મીચંદ ધોળકિયા જામનગર શહેર ૯૮૨૪૨૦૭૦૫૦
જુનાગઢ-બેઠક શ્રી અરવિંદભાઇ કાંતિલાલ રાધનપુરા જુનાગઢ શહેર ૯૮૨૫૨૨૦૩૮૮
જુનાગઢ-પુર્વ પ્રમુખ શ્રી ધોળકિયા નટવરલાલ વચ્છરાજ ચોક્સી જુનાગઢ શહેર ૯૮૨૫૨૨૦૫૯૭
કડી-બેઠક શ્રી હર્ષદભાઇ ચંદુલાલ સૉની કડી,બેચરાજી અને મહેસાણા તાલુકાઓ ( મહેસાણા શહેર સિવાય ) ૯૮૨૪૩૧૨૫૦૬
કામરેજ- બેઠક શ્રી માયાબેન નટવરલાલ સોની સુરત જીલ્લો ( સુરત શહેર સિવાય ) ૯૮૨૫૩૯૬૨૯૫
કપડવંજ-બેઠક શ્રી કમલેશકુમાર રસીકલાલ સોની કપડવંજ,ઠાસરા,વીરપુર અને બાલાસિનોર તાલુકાઓ ૯૪૨૭૮૫૩૯૦૧
લીંબડી-બેઠક શ્રી દેવેન્દ્રકુમાર રસીકલાલ સૉની લીંબડી અને ચુડા તાલુકાઓ ૯૮૨૩૮૦૯૯૯૯
લીંબડી- શ્રી પ્રકાશભાઇ ગૉવિંદભાઇ સૉની લીંબડી અને ચુડા તાલુકાઓ ૯૮૨૫૨૧૫૦૯૨
લુણાવાડા-બેઠક શ્રી મહેશકુમાર જયંતિલાલ સૉની લુણાવાડા,શહેરા,મોરવા-હડફ,સંતરામપુર,ખાનપુર અને કડાણા તાલુકાઓ ૯૪૨૬૩૪૦૧૪૧
મહેમદાવાદ-ખેડા બેઠક શ્રી ગીરીશકુમાર પરસૉતમદાસ સૉની ખેડા,મહેમદાવાદ,મહુવા અને માતર તાલુકાઓ ૯૮૨૫૭૪૩૯૩૯
મહેસાણા-બેઠક શ્રી ડૉ. દિપક બચુભાઇ સૉની મહેસાણા શહેર ૯૮૨૫૭૯૫૨૯૫
મૉરબી-બેઠક શ્રી કીરીટકુમાર હરગૉવિંદભાઇ પારેખ મોરબી અને માળિયા મિયાણા તાલુકાઓ ૯૩૭૪૬૫૭૯૭૦
મૉરબી-બેઠક શ્રી સુરેશકુમાર શીવલાલ રાણપરા મોરબી અને માળિયા મિયાણા તાલુકાઓ ૯૮૨૫૩૨૨૫૭૭
નડીયાદ-બેઠક શ્રી હસમુખભાઇ કાનજીભાઇ સૉની નડીયાદ તાલુકાઓ ૯૮૭૯૯૨૬૬૬૯
નવસારી- બેઠક શ્રી ભરતભાઇ રણછૉડભાઇ સૉની નવસારી જીલ્લો ૯૮૨૫૦૫૯૯૨૨
ઑણ-ડીસા બેઠક શ્રી નવીનચંદ્ર કાંતિલાલ સૉની ડીસા,ધાનેરા,કાંકરેજ,દિયોદર,ભાભર,વાવ અને થરાદ તાલુકાઓ ૯૮૯૮૭૦૧૧૫૩
પાદરા-બેઠક શ્રી પ્રવિણભાઇ પુંજાભાઇ સૉની પાદરા,વડોદરા,વાઘોડિયા અને સાવલી તાલુકાઓ.( વડોદરા શહેર સિવાય ) ૯૮૨૫૬૨૭૭૩૮
પાલનપુર- બનાસકાંઠા બેઠક શ્રી રમેશચંદ્ર નારણદાસ સૉની પાલનપુર,વડગામ,દાંતા,અમીરગઢ અને દાંતીવાડા તાલુકાઓ ૯૮૨૪૦૬૭૧૩૯
પાલીતાણા-બેઠક શ્રી મહેશભાઇ હિંમતલાલ ઉંડવિયા પાલીતાણા,ભાવનગર,મહુવા,તળાજા અને ઘોઘા તાલુકાઓ. ( ભાવનગર સિવાય ) ૯૪૨૬૭૫૪૮૪૦
પાટણ- બેઠક શ્રી હિંમતભાઇ જયચંદભાઇ સૉની પાટણ,સિધ્ધપુર,ચાણસ્મા અને વાગડોદ તાલુકાઓ ૯૪૦૮૬૦૬૯૯૮
પૉરબંદર-બેઠક શ્રી કનૈયાલાલ હિંમતલાલ ધૉળકિયા પોરબંદર જીલ્લો ૯૪૨૮૨૪૧૧૭૪
રાજકૉટ- શહેર શ્રી દિલીપભાઇ મણીલાલ રાણપરા રાજકૉટ- શહેર ૯૮૨૫૦૭૨૦૫૩
રાજકૉટ- શહેર શ્રી દિનેશભાઇ કુંવરજીભાઇ પારેખ રાજકૉટ- શહેર ૯૮૭૯૬૦૪૫૪૬
રાજકૉટ- શહેર શ્રી ડૉ.જયેન્દ્રભાઇ પુરૂષૉતમદાસ રાણપુરા રાજકૉટ- શહેર ૯૯૭૪૦૯૯૭૨૭
રાજકૉટ- શહેર શ્રી મણિલાલ પ્રેમજીભાઇ પાટડિયા રાજકૉટ- શહેર ૯૮૨૪૯૦૭૭૭૭
રાજકૉટ- શહેર શ્રી પ્રવિણભાઇ રતિલાલ ધૉળકિયા રાજકૉટ- શહેર ૯૮૨૪૨૧૦૪૭૧
રાજકૉટ- શહેર શ્રી અરવિંદભાઇ શામજીભાઇ પાટડીયા રાજકૉટ- શહેર ૯૩૭૪૮૩૬૫૩૦
રાજકૉટ- શહેર શ્રી હસમુખલાલ પોપટલાલ આડેશરા રાજકૉટ- શહેર ૯૮૨૪૫૧૫૦૦૫
રાજકૉટ- શહેર શ્રી રીતેશ માણેકલાલ આડેશરા રાજકૉટ- શહેર ૯૮૨૪૨૯૭૭૧૮
રાજકૉટ-મહિલા અનામત શ્રીમતી પન્નાબેન વિજયભાઇ સાહૉલીયા રાજકૉટ-મહિલા અનામત .૦૨૮૧-૬૯૯૯૯૫૯
રાજકૉટ-મહિલા અનામત શ્રીમતી જ્યૉતિબેન ભુપેન્દ્રભાઇ રાણપરા રાજકૉટ-મહિલા અનામત ૯૪૦૮૦૦૪૨૬૨
રાપર-બેઠક શ્રી દિનેશભાઇ મણિલાલ ચાંપાનેરીયા રાપર,અંજાર અને ભચાઉ તાલુકાઓ ૯૮૨૫૨૫૫૬૨૦
સુરત- શહેર શ્રી હીરાભાઇ નરસિંહદાસ રાણપુરા સુરત- શહેર ૯૮૨૪૧૭૬૬૬૫
સુરત- શહેર શ્રી યશવંતભાઇ રમણીકલાલ સૉની સુરત- શહેર ૯૩૭૪૭૧૪૫૭૬
સુરત- શહેર શ્રી દિલીપભાઇ પ્રભુદાસ બારભાયા સુરત- શહેર ૯૮૨૫૦૮૫૪૭૦
સુરત- શહેર શ્રી ભરતભાઇ ઇન્દુભાઇ લંગાળીયા સુરત- શહેર "૯૮૨૪૯૧૧૨૧૩
સુરેન્દ્રનગર બેઠક શ્રી સુરેશભાઇ નરૉત્તમદાસ માંડલિયા સુરેન્દ્રનગર શહેર અને જોરાવરનગર શહેર ૯૪૨૯૨૮૦૦૮૩
સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ બેઠક શ્રી ભોગીલાલ મણીલાલ સૉની વઢવાણ.લખતર,દસાડા તાલુકાઓ ( સુરેન્દ્રનગર શહેર અને જોરાવરનગર શહેર સિવાય ) ૯૮૨૫૪૧૬૨૦૦
ટીંબી-સાવરકુંડલા બેઠક શ્રી અંબાલાલ પદમશીભાઇ ભડીયાદ્રા સાવરકુંડલા,ધારી,ખાંભા,રાજુલા અને જાફરાબાદ તાલુકાઓ ૯૯૭૯૬૨૧૮૯૨
ટીંટૉઇ-મોડાસા બેઠક શ્રી જયેશકુમાર વાડીલાલ સૉની મોડાસા,પ્રાતિંજ,તલોદ,ધનસુરા,બાયડ,મેઘરજ અને માલપુર તાલુકાઓ ૯૪૨૬૦૨૯૮૯૪
ઉમરાળા-બોટાદ બેઠક શ્રી હર્ષદકુમાર માણેકલાલ ઉંડવિયા બોટાદ,શિહોર,ગઢડા,વલભીપુર અને ઉમરાળા તાલુકાઓ ૯૪૨૬૯૩૬૯૯૨
ઉંઝા બેઠક શ્રી અશ્વિનભાઇ ચીમનલાલ સોની ઉંઝા,ખેરાલુ અને સતલાસણા તાલુકાઓ ૯૮૨૫૨૬૫૫૩૬
ઉપલેટા-ધોરાજી બેઠક શ્રી શશીકાંતભાઇ ધરમશીભાઇ સેજપરા ધોરાજી,ઉપલેટા,જામકંડોરણા અને જેતપુર તાલુકાઓ ૯૪૨૭૨૩૯૬૩૧
વડૉદરા- શહેર શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ધીરજલાલ સૉની વડૉદરા- શહેર ૯૮૯૮૫૪૦૪૧૪
વડૉદરા- શહેર શ્રી નવનીતલાલ મણિલાલ સૉની વડૉદરા- શહેર ૯૯૯૮૦૦૨૧૪૧
વડૉદરા- શહેર શ્રી ડૉ.ભુપેન્દ્રભાઇ નટવરલાલ સૉની વડૉદરા- શહેર ૯૮૨૫૦૪૨૯૬૫
વડૉદરા-મહિલા અનામત શ્રીમતી મીનાબેન નટવરલાલ ચોક્સી વડૉદરા-મહિલા અનામત ૯૪૨૯૧૧૩૨૩૪
વડૉદરા- શહેર શ્રી પ્રફુલભાઇ ધીરજલાલ સૉની વડૉદરા- શહેર ૯૮૭૯૦૪૩૧૯૧
વડૉદરા- શહેર શ્રી જયેશકુમાર રમણીકલાલ સૉની વડૉદરા- શહેર ૯૮૨૫૪૫૬૫૭૫
વલસાડ બેઠક શ્રી નિતિનકુમાર દિનેશભાઇ સૉની વલસાડ અને ડાંગ જીલ્લાઓ ૮૪૮૮૮૯૦૦૦૦
વાંકાનેર બેઠક શ્રી જયસુખલાલ જમનાદાસ પાટડિયા વાંકાનેર,ટંકારા અને પડધરી તાલુકાઓ ૯૯૦૯૪૪૭૦૫૩
વિરમગામ બેઠક શ્રી જતીનકુમાર જગદીશકુમાર સોની વિરમગામ,સાણંદ,માંડલ અને દેત્રોજ-રામપુરા તાલુકાઓ ૯૮૨૫૨૦૦૪૨૨
વિસનગર બેઠક શ્રી અલ્કેશભાઇ બાબુભાઇ સૉની વિસનગર,વિજાપુર અને વડનગર તાલુકાઓ ૯૮૭૯૦૯૯૨૯૬
બેઠકનું નામ મહાસમિતિ સભ્યનું નામ ફોનનં./મો.નંબર
Bhatapara-Dist-Raipur-Chhatisgadh શ્રી રમેશચંદ્ર કાંતીલાલ અખેણીયા ૦૯૩૨૯૨ ૧૫૮૪૩
Hubli--Dist-Dharwad શ્રી નવિનચંદ્ર હરજીવનદાસ પાટડીયા ૦૯૪૪૮૪ ૬૬૭૨૬
Indore-452001 (M.P.) શ્રી રમણીકલાલ છોટાલાલ સોની ૦૯૩૦૩૨ ૩૫૫૫૭
Jalgaon-425001 (Maharashtra) શ્રી ઉમેશકુમાર મગનલાલ સોની ૦૯૮૨૩૦ ૪૩૦૫૮
Jamshedpur-831001 શ્રી રમેશભાઇ કાનજીભાઇ રાણપુરા ૦૯૩૩૪૧ ૨૫૪૫૪
Mumbai-400014 શ્રીમતી સોનલબેન અનલભાઇ સોની ૦૯૮૨૪૧ ૦૦૯૭૧
Mumbai-400016 શ્રી નિરૂપમભાઇ નવનીતરાય ધીણોજા ૦૯૮૨૦૪ ૨૪૩૮૪
Mumbai-400055 શ્રી વિપીનચંદ્ર ધનજીભાઇ રાણપુરા ૦૯૮૨૦૯ ૫૪૪૮૮
Mumbai-400064 શ્રી પ્રકાશચંદ્ર શાંતીલાલ સોની ૦૯૮૭૦૨ ૯૯૯૬૫
Mumbai-400092 શ્રી કિરીટકુમાર ગાંડાલાલ વઢવાણા ૦૯૩૨૩૮ ૨૯૯૭૦
Mumbai-421201 શ્રી શૈલેષકુમાર પ્રભુદાસ સોની ૦૯૫૯૪૯ ૬૪૧૮૫
Nagpur-440002 શ્રી દિનકરરાય ન્યાલચંદભાઇ વડાલીયા ૦૯૮૨૨૮ ૫૬૪૫૧
New Delhi-110006 શ્રી યોગેશકુમાર છગનલાલ સોની ૦૯૮૧૦૦ ૦૨૫૧૯
Pune-411002 શ્રી રાજેશભાઇ બાબુલાલ સોની ૦૯૯૭૦૫ ૭૬૭૧૬
Udaipur-313041 (Rajasthan) શ્રી કંદર્પકુમાર નટવરલાલ સોની ૦૮૦૦૩૩ ૯૧૫૯૮
Ujjain-456001 (M.P.) શ્રી ક્રિષ્ણકુમાર જમનાદાસ વાગડીયા ૦૯૮૨૬૦ ૬૧૧૦૨
બેઠકનું નામ મહાસમિતિ સભ્યનું નામ ફોનનં./મો.નંબર
Baharain શ્રી જનકકુમાર વ્રજલાલ પારેખ "૦૦૯૭ ૩૩ ૯૯૬૦૩૪૫૧૮ & ૦૯૮૨૪૩ ૭૨૨૭૩"
Dubai-U.A.E. શ્રી જયેશભાઇ પ્રભુદાસ ગુસાણી ૦૦૯૭ ૧૪ ૨૨૯૦૭૯૯
London-U.K. શ્રીમતી રંજનબેન ચંદુલાલ સોની ૦૯૮૭૯૬ ૩૦૨૬૦
London-U.K. શ્રી રશ્મીકાંતભાઇ રસીકલાલ સોની ૦૦૪૪૭૯૩૧૮૦૭૫૧૩..
Nairobi-Kenya શ્રી ગૌરાંગભાઇ વી.સોની .+૨૫૪ ૭૨૨૨૦૩૨૮૪
Nairobi-Kenya શ્રી હરીશભાઇ વી.સોની .+૨૫૪ ૭૨૨૪૧૫૧૪૧